Metody nauczania

Metoda komunikatywna, dzięki której szybko nabędziesz umiejętność porozumiewania się w naturalnych, życiowych sytuacjach w języku obcym. W naszej szkole językowej będziesz porozumiewać się w języku obcym już od pierwszych zajęć. Nauka języków obcych, oparta na aktywnym działaniu, angażuje słuchaczy i ma na celu doskonalenie czynnej znajomości języka. Dzięki ćwiczeniom interakcyjnym szybko nabierzesz odwagi do eksperymentowania z językiem obcym, a także zyskasz większą swobodę mówienia i nabierzesz tolerancji do popełnianych błędów językowych. Jak dowodzą badania lingwistyczne, błędy są naturalnym etapem rozwoju umiejętności językowych zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Zrozumienie tego faktu pomaga przełamać barierę językową i umożliwia dalszy efektywny rozwój językowy.

kids

Storytelling (metoda narracyjna) to metoda oparta na stosowaniu w nauczaniu języków obcych tekstów narracyjnych. Metoda ta świetnie sprawdza się przede wszystkim w nauczaniu najmłodszych, gdyż bajki i opowiadania w języku obcym stanowią optymalny materiał językowy, na podstawie którego można efektywnie rozwijać u dzieci sprawność rozumienia ze słuchu. Jest to o tyle ważne, że prawidłowy rozwój kompetencji obcojęzycznej rozpoczyna się od wykształcenia umiejętności rozumienia. Podczas pracy z tekstami narracyjnymi dzieci konfrontowane są z autentycznym językiem. Słuchanie dłuższego fragmentu tekstu w języku obcym pozwala dzieciom na osłuchanie się z intonacją danego języka, rytmem i dźwiękami. Teksty narracyjne stosowane w naszej szkole zostały poddane adaptacji w celu dostosowania ich treści do możliwości intelektualnych dzieci. Poszczególne teksty bajek i opowiadań skonstruowane są w oparciu o zasadę powtarzalności występujących w nich zwrotów i wyrażeń. Ułatwiają one przyswojenie dzieciom wybranych elementów językowych oraz umożliwiają im aktywny udział w narracji treści tekstu, na przykład poprzez wcielanie się w różne role. Stosowanie Storytelling oznacza również częste łączenie nauki z różnymi aktywnościami ruchowymi. Odpowiada to dużej potrzebie ruchu charakterystycznej dla najmłodszych. Poza tym ciekawa treść bajek czy opowiadań sprawia, że dzieci wykazują większą zdolność koncentracji i skupienia uwagi.

Total Physical Response (TPR) to metoda reagowania całym ciałem stworzona przez profesora psychologii Uniwersytetu w Kalifornii Jamesa Ashera. W dużym stopniu rozwija ona umiejętność słuchania i rozumienia, zachęcając Uczniów do reagowania na zwroty i polecenia wypowiedziane przez nauczyciela. Jest to niezwykle pomocna metoda nauczania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, która będąc oparta na reakcji motorycznej dziecka, odpowiada na jego stałą potrzebę ruchu. Dzięki TPR zajęcia językowe są atrakcyjniejsze, pobudzają sferę motoryczną, dzięki czemu unikamy znużenia dzieci i spadku poziomu ich koncentracji w wyniku długotrwałego pozostawania w pozycji siedzącej. Metoda ta wykorzystywana jest często w Storytelling.

CLIL (Content and Language Integrated Learning) to zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe. W praktyce oznacza to uczenie się języka poprzez konkretne tematy i zagadnienia z różnych dziedzin oraz wykorzystanie swojej wiedzy i zainteresowań w procesie uczenia się języka. Uczeń pobudza swoją wyobraźnię i kreatywność. Zajęcia z elementami CLIL zwiększają motywację do nauki zarówno języka, jak i przedmiotu. Uczeń nabywa lepszą umiejętność uczenia się oraz wyszukiwania, selekcji, analizy i syntezy uzyskanych informacji. Uczy się stosować bardziej efektywne formy komunikacji i rozwija kompetencje w wykorzystaniu nowych technologii w procesie uczenia się. Metoda ta sprzyja rozwijaniu kompetencji kluczowych i zachowań społecznych (praca w zespołach) oraz rozbudza ciekawość i umiejętność samodzielnego myślenia. Punktem wyjścia są pytania lub problem do rozwiązania. Zajęcia polegają między innymi na realizacji projektów zespołowych oraz indywidualnych zadań w ramach projektów. W ten sposób zdobywa się praktyczne umiejętności i kompetencje, które w przyszłości pozwolą odnaleźć się na rynku pracy: np. myślenie samodzielnie i nieschematycznie, praca w zespole, efektywne rozwiązywanie problemów.